فقط ابوالفضل  چاپ

تاریخ : جمعه 30 مهر 1389 در ساعت 21:13

وعده من و  تو روز دوشنبه  سوم آبان هشتادو نه (3/۸/89) پای صندوق رای 

 

 

 

ابوالفضل قضایی، یک دوست