زمان آموختن زندگی  چاپ

تاریخ : شنبه 29 تیر 1392 در ساعت 04:58
زمان به من آموخت
که دست دادن معنی رفاقت نیست
بودن قول ماندن نیست
عشق ورزیدن ضمانت تنها نشدن نیست
و دوست داشتن کسی که می گوید :
(برای تو می میرم)
دروغی بیش نیست
و اما حقیقت را کسی می گوید که برای تو زندگی کند