مادر ..............  چاپ

تاریخ : چهارشنبه 12 خرداد 1389 در ساعت 18:55
حق مادر بر فرزند
مادران حتی نسبت به فرزندان نا خلف خود مهر می ورزند .چند سال قبل،در شمال کشور ،پسر نا خلفی قصد داشت مادش را بکشد .مادر وقتی یقین کرد که دیگر اخر کار اوست ،گفت:
جان من برایم مهم نیست .من می ترسم فردا تو را به خاطر من بکشند !

با عنایت به همین مهر مادری فزون از حد است که امام سجاد (ع)به حق مادر بر فرزندان اشاره کرده وفرموده اند:
مادر ،انسان را در رحم خود و بعد از ان در دامنش پروراندو به گونه ای حمل کرد که هیچ کس نمی پذیرد که بار دیگری را تحمل نماید. مهر مادر به شما به قدری زیاد بود که به خود توجهی نداشت وبه گرسنگی و تشنگی خود رضایت داده بود تا شما را سیراب کند. به برهنگی خود تن داد تا شما عریان نباشید . خود در میان افتاب ماند و سایه را به شما واگذاشت . خویشتن را از خواب خوش محروم کر تا شما به اسودگی بخوابید 

چه بسا دیده اید مادرانی راکه خود را سایه طفلشان کرده اند تا افتاب
پوست نازک فرزندشان را ازار ندهد